Boston Birth Register entry for Aubrey Henry Bezanson, 18 November 1913